Àrees de Pràctica

Versats en matèria judicial, exercint accions de dret

Àrea Jurídica

DRET MERCANTIL
 • Societari i secretaria de societats: des constitució fins a la seva liquidació, juntes generals, responsabilitat administradors, etc.
 • Empresa familiar, govern corporatiu i pactes parasocials
  • Protocol i successió d’empresa familiar
  • Acords de socis
  • Estatuts Societaris
 • Due Diligence
 • Constitució i assessorament d’entitats sense ànim de lucre i fundacions i associacions
 • Bancari i financer
 • Operacions Corporatives: fusions i adquisicions, adquisidores, escissions, valoracions i compravenda d’empreses, processos d’internacionalització, aliances d’empreses, UTE
 • Capital risc o Private equity, MBO – LBO
 • Mercat de Valors: Sortida a Borsa, OPV, OPA, Socini, SICAV, MAB, Entitats Gestió Col·lectiva (Fons)
 • Contractació mercantil: distribució, agència, compra vendes, intermediació, comissió, partícips
DRET CONCURSAL
 • Direcció i Representació de la concursada
 • Anàlisi i Consultoria Pre concursal.
 • Preparació i Presentació de el Concurs
 • Interpretació de Concursos Necessaris
 • Representació de Creditors en el Concurs
 • Incidents concursals: (Accions de reintegració, reintegracions, Impugnacions de Crèdits, Accions de Recusació, Recusacions i / o Sol·licituds de Separacions)
 • Qualificacions i Responsabilitat
 • Liquidacions i dissolucions
 • Reestructuracions i Refinançaments
 • Valoracions i Pericials
 • Plans de viabilitat
 • Compravenda Unitats Productius
 • AC Administradors Concursals
  mediadors
DRET CIVIL
 • Capacitats
 • Obligacions i contractes
 • Família
 • Successions
 • Drets Reals: Propietat, usdefruit, censos, vitalicis i servituds
 • Hipotecari
 • Responsabilitat Civil: Accidents i Activitat Professional
 • Comunitats de Propietaris
 • Fundacions i Entitats sense ànim de lucre
DRET PROCESSAL I ARBITRATGE
 • Procediments Civils
 • Procediments Penals
 • Procediments Mercantils
 • Procediments Concursals
 • Procediments Laborals
 • Procediments Arbitrals
 • Procediments d’Execució hipotecaris
 • Procediments contenciós – administratius
DRET PENAL
 • Delictes patrimonials: Apropiació indeguda, estafa, insolvències punibles (aixecament de béns, delicte concursal, etc.), etc.
 • Delictes societaris: Administració deslleial, responsabilitat administradors, etc.
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual o industrial
 • Delictes contra les administracions públiques
 • Delictes contra la Hisenda Pública: defraudacions fiscals, blanqueig de capitals, etc.
 • Delictes contra el Medi Ambient
 • Delictes Urbanístics
 • Delictes de les Noves Tecnologies
 • Delictes contra el honor
 • Responsabilitat per Negligència Professional
DRET URBANÍSTIC, IMMOBILIARI I CONSTRUCCIÓ
 • Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística
 • Qualificacions de sòl, drets d’ús, densitats, etc.
 • Permisos, llicències d’obra, etc.
 • Instruments de Gestió Urbanística: Unitats d’Actuació i Urbanització
 • Constitució i Assessorament de Societats Promotores, Comunitats de Béns i Cooperatives
 • Contractes d’Obra, Construcció, Rehabilitació, Project Management, etc.
 • Divisió de Propietat Horitzontal: Obra Nova
 • Control i Seguretat de la Construcció
 • Transaccions Immobiliàries, compravenda, Permutes, etc.
DRET DEL TURISME I DEL COMERÇ

En Frade Gobeo & Associats entenem que hem d’atendre els problemes dels empresaris de l’turisme i els comerciants, i per a això hem estudiat les seves necessitats concretes legislació aplicable, contractes amb operadors turístics, contractes de garantia, legislació sobre horaris comercials, llicències i totes les variables que puguin oferir un millor servei a la seva empresa.

DRET FISCAL I TRIBUTARI
 • Consultoria i planificació d’operacions societàries i empresarials
 • Compravenda d’actius, fusions i adquisicions, escissions, valors, etc.
 • Aportacions de capital, inversions.
 • Reestructuració societària i empresarial, etc.
 • Consultoria i Planificació de negocis jurídics de persones físiques: donacions, herències, compravendes, premis, etc.
 • Fiscalitat esportiva: Consultoria i planificació d’entitats esportives i de persones físiques esportistes (especialment clubs de futbol professional i jugadors de futbol professional)
 • Consultoria i Planificació d’operacions immobiliàries nacionals i internacionals
 • Fiscalitat Internacional
 • Inspeccions tributàries
 • Negociacions amb recaptació: ajornaments i fraccionaments
 • Substanciació de recursos i reclamacions davant l’administració
 • Assessorament fiscal recurrent i continuat a empreses, persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques
 • Consultoria i planificació d’operacions societàries i empresarials
 • Compravenda d’actius. Permutes i bescanvis de valors, etc.
 • Fusions i adquisicions, escissions, aportacions de capital, inversions, etc.
DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
 • Negociació i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (ERO), en el vessant suspensiva i extintiva dels contractes de treball
 • Assistència davant la inspecció de treball i de la seguretat social
 • Acomiadaments individuals basats en causes objectives o disciplinàries
 • Comunicació de sancions i amonestacions
 • Due Diligence en matèria laboral i de la seguretat social
 • Contractes d’alta direcció
 • Redacció dels diferents tipus de contractes de treball i clàusules especials
 • Negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa
 • Prevenció de riscos laborals
 • Sistemes de previsió social, plans de pensions i / o d’incentius (bonus)
 • Assessorament en matèria de mobilitat funcional i geogràfica
 • Assistència lletrada davant la jurisdicció social i organismes públics (INSS o SEPE)
DRET ESPORTIU
 • Assessorament i consultoria a federacions, clubs, associacions i societats anònimes esportives
 • Assessorament i consultoria a esportistes professionals i entrenadors
 • Contractació i traspàs d’esportistes
 • Contractes amb clubs i patrocinadors
 • Explotació de drets d’imatge, drets de retransmissió i patrocini
 • Representació de futbolistes professionals i entrenadors de futbol
 • Reclamacions de professionals
 • Insolvències: anàlisi preconcursals, concurs de creditors, plans de viabilitat, liquidacions ordenades, etc.
DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 • Drets d’autor
 • Dret de defensa de la competència
 • Competència deslleial
 • Marques, dissenys, patents i models d’utilitat
 • Drets d’imatge
 • Dret de la publicitat
 • Esponsorització i patrocini
 • Contractes d’edició, producció i distribució audiovisual
DRET PÚBLIC I ADMINISTRATIU
 • Procediments administratius i contenciós-administratius: instàncies, recursos, llicències i responsabilitat de l’administració pública
 • Sectors regulats: banca, leasings, mercat de valors, sol·licitud de llicències i autoritzacions de permisos
 • Subvencions i ajuts
 • Processos de privatització
 • Dret ambiental
 • Contractació pública
 • Projectes normatius
 • Emissió d’informes i dictàmens
 • Fundacions de el sector públic
 • Patrimonis públics
 • Esport i cultura
NOVES TECNOLOGIES
 • Protecció de dades
 • Legalitat a la web
 • Comerç electrònic
 • Marques i noms de domini
 • Defensa i recuperació de noms de domini
 • Contractació informàtica
 • Delictes informàtics
 • Telecomunicacions
 • Drets d’el consumidor

Consultoria Econòmica

Consultoria Estratègica
 • Negocis i Inversions
 • Financera
 • Fiscal i Comptable
 • Operacions
 • Organitzacions i Revitalització
 • Creixement
 • Planificació Financera
 • Reorganització Empresarial
Construcció i Gestió de Sistemes
 • Control de Gestió
 • Control Costos per a la Presa de Decisions
 • Organitzatius i de Qualitat: Certificacions Diverses
 • Avaluació i Control
 • Remuneració
Altres Serveis
 • Pla d’Empresa: Viabilitat i / o liquidació Ordenada
 • Avaluació de Projectes i Càlcul d’Ràtios Financers
 • Interpretació de Projectes i Càlcul d’Ràtios Financers
 • Protocol d’Empresa Familiar

Direcció d’Empreses

Direcció Administrativa
 • Administració Financera
 • Comptabilitat: Fiscal, Consolidada i Analítica
 • Control de Costos i Gestió
 • Gestió de Personal
 • Control de Qualitat
Direcció Operativa
 • Consolidación de Operaciones
 • Planificación Logística
 • Gestión de Personal
Direcció Comercial
 • Compres
 • Vendes
 • Màrqueting

Inversió i Finançament

Inversió
 • Estudis d’Inversió
 • Accés a Capitals d’Inversió
 • Internacionalització i Capital Desenvolupament
 • Successió d’Empreses Familiars
Finançament
 • Estudis de Finançament
 • Accés a Capitals de Finançament
 • Crèdits hipotecaris i pignoratius
 • Mercat de Valors i MAB: Sortida als Mercats, Ampliació i Finançament

Valoracions i Pericials

Valoracions
 • Valoracions d’Immobles i Terrenys
 • Valoracions d’Accions i Participacions en Empreses
 • Valoracions de Negocis
 • Valoracions de Fondo Comerç: Clientela, Marques, Patents i altres intangibles
 • Valoracions d’Altres Actius: Maquinària, Mobles i etc.
Periciales
 • Peritos Judiciales:
  • Daños y perjuicios y Lucro cesante.
  • Daños Físicos y Morales.
  • Cálculos de Ratios Financieros.
 • Peritos de Defectos de la Construcción y Perjuicios Urbanísticos.
 • Peritos para Expropiaciones.
 • Peritos de Productos Bancarios e Hipotecarios: Preferentes, SWAPS, COLLARES, CLIPS, Hipotecas en Divisas, Cláusulas Suelo, Hipotecas Inversas.
 • Due Diligence.
 • Contingencias y Pasivos Ocultos.

40 anys d’experiència sectorial ens avalen

 • Alimentació

 • Hotels, Turisme i Oci

 • Immobiliari

 • Distribució, Retail i Logística

 • Noves Tecnologies i Comunicació

 • Esportiu (Futbol professional)

 • Mercat de Valors i Fons d’Inversió

 • Medi Ambient i Energies Renovables

 • Banca i Institucions Financeres

 • Empresa Familiar

 • Salut i Medicina

 • Tèxtil

 • Assegurances

 • Fundacions i Entitats sense Ànim de Lucre

Expliqui'ns sobre el seu cas