Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Aspectes societaris i dels Dirigents que es Contemplen a la Reforma de el Codi Penal

by | juny 9, 2010 | Blog

Pel que fa als aspectes que afecten a les societats i dirigents en aquesta reforma es regula la responsabilitat penal de les persones jurídiques; el delicte d’assetjament laboral; la lluita contra la corrupció; la tipificació autònoma de l’delicte de tràfic d’éssers humans, els delictes relacionats amb els sistemes d’Informació, els delictes contra el mercat i els consumidors i expressament s’eleva a deu anys el termini de prescripció dels delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
D’altra banda la simple presentació de denúncia o querella suspèn el termini de prescripció de qualsevol delicte.

 • En l’àmbit dels delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme, s’endureix la resposta penal, s’augmenta l’àmbit de les conductes tipificades i es persegueix expressament a les autoritats i funcionaris públics que silenciïn les infraccions urbanístiques que observin en l’exercici de les seves funcions.
  S’estén a l’hora de la urbanització la tipificació penal d’obres il·legals o clandestines.
  Les obres d’urbanització adquireixen una rellevància especial, major fins i tot que les d’edificació.
  A més, també, s’introdueixen modificacions respecte dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient que suposen la seva adequació a les directrius europees.
 • Es tipifica de forma autònoma el delicte de tràfic d’éssers humans. Es castigarà entre 5 i 8 anys de presó que poden ser augmentats en cas de verificar-agravantes.Tipifica aquest delicte la captació, transport, allotjament, acollida amb intimidació, engany o violència abusant de la necessitat o vulnerabilitat de la víctima amb algun dels següents fins: • Explotar el seu treball o els seus serveis inclosos els forçats, esclavitud o similar o la servitud. • A més d’altres fins aliens a l’activitat empresarial habitual.
 • En l’aclariment de qüestions controvertides i llacunes destaquen, per ser novetat absoluta, la responsabilitat penal de les societats mercantils i altres persones jurídiques en general. Així mateix, les conductes punibles en l’àmbit informàtic i l’increment dels terminis de prescripció dels delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
  En aquests casos la prescripció s’eleva a 10 anys de manera que les societats i les persones físiques i jurídiques han de conservar la seva comptabilitat, registres i suports comptables durant aquest període.
  Així mateix, la denúncia per delicte fiscal no pararà el procediment de liquidació o recaptació per l’Administració tributària quan disposi de suficients elements per a això.
 • La nova Llei introdueix com a delicte la conducta d’assetjament laboral, és a dir, assetjament psicològic o hostil en el marc de qualsevol activitat laboral que humiliï a què els pateix.
  S’inclou, en el marc d’altres relacions contractuals, l’alteració de condicions imposant situacions de greu ofensa a la dignitat.
  Queden així incorporades en el tipus penal totes aquelles conductes d’assetjament produïdes tant en l’àmbit de les relacions jurídic-privades com en el de la relacions jurídic-públiques, entenent per aquestes últimes les produïdes en el marc dels funcionaris públics.
 • Pel que fa als delictes relacionats amb els Sistemes d’Informació s’incardinen primer els relatius als danys, on s’inclouen els consistents a esborrar, danyar, deteriorar, alterar, suprimir o fer inaccessibles dades o programes aliens, així com obstaculitzar o interrompre el funcionament d’un sistema informàtic aliè.
  En segon lloc se situen el descobriment i revelació de secrets, on està comprès l’accés sense autorització, vulnerant les mesures de seguretat, a dades o programes informàtics.
 • En el camp dels delictes relatius a l’mercat i els consumidors, s’incorpora la figura delictiva anomenada estafa d’inversors, incriminant als administradors de societats que cotitzin en el mercat de valors i falsegin els seus balanços o les informacions sobre els seus recursos, activitats i negocis per tal de captar inversors o obtenir crèdits o préstecs.