Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

CRISI COVID-19: Tramitació d’un ERTE

by | març 17, 2020 | General

Una de les eines que el Govern ha incorporat entre les mitjanes excepcionals per gestionar la crisi ocasionada per l’COVID-19 (Coronavirus) és l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE) per causes de força major.

Es tracta d’una autorització temporal per suspendre els contractes de treball durant un temps determinat. D’aquesta manera, empreses i autònoms podran prescindir durant un període de temps dels seus empleats, i queden exempts de pagar-los la nòmina i les quotes empresarials a la Seguretat Social.

La tramitació d’un ERTE en la seva companyia pot suposar un estalvi de fins a dos terços del seu cost de treballador, assumint la resta l’Administració Pública, tot això sense haver d’acomiadar als seus treballadors, però assegurant la continuïtat del seu negoci.

Com funciona un ERTE?

Un ERTE suposa la suspensió dels contractes de treball.

Mitjançant el ERTE, l’empresari unilateralment suspèn els contractes de treball de tots o part dels seus empleats i prescindeix dels seus serveis. Durant la durada de l’ERTE l’empresa o autònom queden exempts de pagar els salaris dels treballadors, així com d’abonar part de les assegurances socials.

Per als treballadors el ERTE no vol dir l’acomiadament de la companyia, sinó que continuen vinculats a l’empresa, però no cobraran ni generaran dret a pagues extres ni vacances durant el temps que romanen fora del seu lloc de treball.

Com tramitar un ERTE?

És un procediment simplificat i abreujat que es caracteritza per la seva rapidesa a causa de les causes excepcionals.

S’inicia mitjançant una sol·licitud a l’autoritat laboral competent acompanyada d’una sèrie de documents i informes. Aquesta autoritat laboral, analitzarà a existència de força major al·legada per l’empresa i en un termini màxim de 5 dies i haurà de dictar una resolució autoritzant o no autoritzant l’ERTE.

Pel que fa als treballadors, l’empresa té l’obligació de comunicar-los per escrit la decisió de fer un ERTE.

Quins efectes té el ERTE en els drets dels treballadors?

Els treballadors estaran en situació d’atur. En aquests casos de força major l’autoritat laboral pot autoritzar perquè aquestes prestacions rebudes pel ERTE no computin els efectes de consumir els períodes màxims establerts. També pot crear una prestació per desocupació a aquells empleats que no arribin als períodes de cotització necessaris per tenir dret a aquesta prestació.

La base reguladora per determinar la quantia de la prestació que el treballador assalariat ha de percebre de l’SEPE serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats

La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió de l’contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

Des de quan tindrà efectes el ERTE?

Com a norma general s’haurà d’abonar la nòmina fins que l’Autoritat Laboral dicti resolució autoritzant l’ERTE. No obstant això, ara s’autoritza aquest ERTE amb efectes retroactius i per això, té efectes des de la data de el fet causant de la força major.

Si se suspèn total o parcialment l’activitat mentre està vigent el ERTE, ¿quins costos salarials té l’empresari?

Les empreses queden exonerades de l’abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social, mantenint-se la condició del dit període com a efectivament cotitzat pel treballador. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà a l’75% de l’aportació empresarial.

En cas de presentar un ERO extintiu per causa de força major, seran a càrrec de el Fons de Garantia Salarial les corresponents indemnitzacions amb els límits establerts legalment.

Si creu que la seva empresa o negoci es troba afectat per la crisi econòmica generada per l’estat d’alarma declarat, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres perquè l’assessorem i gestionem el ERTE dels seus empleats.