Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Eliminació de l’obligatorietat de presentació de resultats trimestrals de les societats cotitzades

by | maig 27, 2021 | Blog

El passat 12 d’abril, entrava en vigor la Llei 5/2021, per la qual es modificava el Text refós de la Llei de societats de capital (“LSC”), i altres normes financeres.

Aquesta llei, ha introduït algunes qüestions rellevants, però una de les modificacions que poden tenir més impacte pel que fa a les societats cotitzades, ha estat l’eliminació de l’obligatorietat de presentació de els resultats trimestrals a través de la CNMV, des del passat 3 de maig, que ha permès la no publicació dels comptes del primer trimestre del 2021.

En concret parlem de la supressió de l’article 120 de la Llei de l’Mercat de valors, que especificava entre altre que “… quan Espanya sigui Estat membre d’origen, els emissors de les accions estiguin admeses a negociació en un mercat secundari oficial o en un altre mercat regulat domiciliat a la Unió Europea fer públic i difondre amb caràcter trimestral durant el primer i segon semestre del l’exercici una declaració intermèdia de gestió … “.

Aquesta modificació, que no obliga però permet a les cotitzades presentar les comptes trimestrals si ho desitgen (la presentació de resultats semestral segueix sent obligatòria), homologarà la norma espanyola a la majoria dels

països de la Unió Europea, amb l’objectiu d’incentivar les inversions a llarg termini dels accionistes en empreses espanyoles cotitzades.

Segons els impulsors de la supressió d’aquest article, l’obligatorietat de publicació de resultats trimestrals incrementava la pressió a curt termini de generació de beneficis, el que podia produir una tendència a l’alta direcció de les societats espanyoles a la presa de decisions perjudicials per a la sostenibilitat i visió a llarg termini de les cotitzades.

A partir d’ara, les societats que decideixin presentar informació trimestral, hauran de presentar els resultats intermedis com Altra Informació Rellevant o, si escau, com Informació Privilegiada (quan els comptes de resultats siguin susceptibles de canviar considerablement el consens de mercat i el preu de les accions).