Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

IRPH: ÉS LEGAL? ES POT MANIPULAR? COM SABER SI EL TINC?

by | jul. 18, 2016 | Blog

El IRPH o Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris, denominat oficialment com: “Tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a adquisició d’habitatge lliure”. És la mitjana aritmètica simple dels tipus d’interès mitjans ponderats pel saldo d’operacions de préstec amb garantia hipotecària a termini igual o superior a tres anys, per a adquisició d’habitatge lliure, que hagin estat iniciades o renovades durant el mes a què es refereixen els índexs.
Dit d’una altra manera, més senzilla, l’IRPH agafa els tipus d’interès mitjans ponderats de cada banc, aquests en funció de les operacions internes, i posteriorment s’ajunten tots els tipus de cada institució per realitzar aquesta mitjana simple, el resultat no s’ajusta a la realitat. Això és degut a que internament els bancs sí que tenen en compte el volum d’operacions amb garantia hipotecària, amb termini igual o superior a tres anys, però no es té en consideració el volum d’ell mateix en funció de les altres entitats.
És important aquí, aprendre a diferenciar correctament una mitjana simple d’una ponderada.

Un bon exemple podria ser l’índex borsari espanyol de referència, l’IBEX 35, que sí que és calculat mitjançant una mitjana ponderada. Si això no fos així, per a l’índex, tindria la mateixa importància o pes, que ve donat en funció de la ponderació, una baixada de l’1% a Santander que una altra de el mateix nivell (1%) a Bankinter.
Com és d’esperar això no és així en la realitat ja que Santander posseeix una ponderació de 11.92, a l’IBEX, mentre que Bankinter només compta amb un 1.08, sobre un total de 100. amb això podem saber que per una variació igual en les dues accions la repercussió sobre l’índex serà de l’ordre de 12 vegades més gran a causa de la influència de Santander en comparació a Bankinter.

Un cop compresa la importància, derivada de l’pes de cada acció, veiem la rellevància a l’calcular qualsevol índex d’una manera o una altra. Per al cas que ens incorre observem que si un banc gran, que té un saldo alt en operacions de préstec amb garantia hipotecària, i un altre amb un volum més petit, que aplica interessos molt elevats, sortirà a la llum una curiosa oportunitat de manipular el índex. Això és possible ja que si el banc gran aplica uns interessos petits i el banc menor, un altre tipus molt elevat, a l’realitzar una mitjana simple es passa per alt que el primer banc té un pes més gran en el mercat, cosa que faria disminuir dràsticament el IRPH.

Vegem un exemple pràctic i real …

L’any 2013 el banc de Santander va prestar 154.000 Milions d’Euros a una mitjana de l’1,88%, en canvi el banc Pichincha Espanya va lliurar tan sols 51 Milions a l’6.16%. Una mitjana ponderada ens donaria 1,884%, que seria un interès real del que paguen els espanyols. Però a l’ésser simple es posen a la mateixa altura dels dos, sense contemplar les seves respectives quotes de mercat, i la mitjana simple resultant és de 4,02%.

L’última sentència de Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, ​​per la qual es declara la nul·litat de l’IRPH de el préstec hipotecari i es condemna a l’entitat a la “restitució de les sumes rebudes en concepte de la clàusula declarada nul·la, amb més els interessos “. A més, també es resol a “recalcular les quotes futures de l’préstec hipotecari prenent com a base el principal, recalculant la quota com si l’índex aplicat fos l’Euribor més el diferencial pactat de l’0’25%”. Aquesta sentència suposa un clar èxit per als afectats que encara estan pagant de més en cada quota de la hipoteca.

Aquí podem veure una línia temporal amb les sentències referents a aquest índex:

L’IRPH ofereix tres modalitats diferents: Bancs, Caixes d’Estalvi i la totalitat de les entitats.

– IRPH de bancs: és la mitjana dels préstecs a tres anys concedits per aquestes entitats.
– IRPH de caixes d’estalvi: es calcula segons les ofertes hipotecàries de les caixes d’estalvis.
– IRPH del Conjunt d’entitats: es calcula tenint en compte totes les entitats.

Espanya circulen més de 1.300 .000 hipoteques amb IRPH, la major part es van lliurar a Catalunya, Andalusia, València i Madrid amb un 76% de l’total, aproximadament 1 Milió d’hipoteques amb IRPH en aquestes comunitats. Presentem aquí un gràfic percentual de la distribució actual, segons comunitats autònomes, dels contractes hipotecaris existents referenciats a l’IRPH. Com es pot apreciar Catalunya és la Comunitat més afectada per aquest tipus de contractes.

Si vostè sospita que la seva hipoteca pot contenir aquesta clàusula, amb IRPH, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre bufet d’advocats. Estudiarem el seu cas sense cap tipus de cost i l’orientarem per prendre les accions oportunes que el portaran a recuperar el cobrat pel seu banc de forma il·lícita.