Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

JUNTES DE PROPIETARIS I/O SOCIS EN TEMPS DE COVID

by | març 30, 2021 | Blog

Al llarg d’aquests últims mesos, hem pogut observar les diferents mesures legislatives amb l’objectiu de rebaixar la incidència de l’COVID-19. Doncs bé, en relació amb les juntes de propietaris i / o de Socis, també s’han adoptat mesures amb l’objectiu de no entorpir el bon funcionament de les comunitats de propietaris i / o societats o altres persones jurídiques.

Pot celebrar-se una junta?

A l’hora de plantejar-se si pot celebrar una junta en el sentit tradicional, cal tenir en compte la seguretat sanitària, de la qual la pròpia comunitat / societat és responsable. S’han de tenir en compte les restriccions i recomanacions que estiguin vigents en cada comunitat autònoma i en cada municipi, en tot moment, per exemple, el nombre màxim de participants permès en cada moment, la necessitat de mantenir la distància de seguretat en el moment de celebració de la junta, ja que, els llocs on es celebren, no solen ser molt amplis. A més, en relació amb les juntes de propietaris, bona part dels propietaris que van, formen part de col·lectius de risc per la seva avançada edat.

Quant fa a Catalunya, el Decret-llei 53/2020, de 22 de desembre, de modificació de l’decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, amplia fins al 31 de desembre de 2021 la suspensió de l’obligació de convocar les juntes de comunitats de propietaris.

De manera que, fins ara, els òrgans de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions de el dret civil català es poden reunir i adoptar acords per mitjà de videoconferència o altres mitjans de comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 312 -5.2 de el Codi civil de Catalunya, tot i que els estatuts no ho estableixin.

En el mateix sentit, davant la impossibilitat d’utilitzar aquests mitjans, també poden adoptar acords sense reunió, de conformitat amb el que disposa l’article 312-7 de el Codi civil de Catalunya, tot i que els estatuts no ho estableixin. Respecte de societats i altres persones jurídiques, quan ho decideixi l’òrgan d’administració de la societat o persona que presideixi la persona jurídica, o la sol·licitud de dos socis o, si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un vint per cent de les persones associades. I respecte de les comunitats de propietaris, a iniciativa de la Presidència o si ho sol·licita al mínim un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot, que representin el mateix percentatge de quotes.

Pel que fa al còmput dels terminis regulats legalment per a l’elaboració, aprovació i presentació dels comptes anuals, queden suspesos a partir de la data de declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es reprèn un cop transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització d’aquest estat d’alarma.

L’obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal queda suspesa fins al 31 de desembre de 2021, sense perjudici de la possibilitat de convocar i celebrar la junta de propietaris dins d’aquest termini, d’acord amb la seva situació i les mesures de seguretat que en cada moment siguin aplicables, a iniciativa de la Presidència o si ho demana a l’mínim un vint per cent de les persones propietàries amb dret a vot. Així mateix, la celebració de la junta també es pot dur a terme a través de conformitat amb el que estableix l’article 312-5.2 de el Codi civil de Catalunya.

Així mateix, pel que fa a les comunitats de propietaris, l’últim pressupost anual aprovat s’entén prorrogat fins a la celebració de la junta ordinària, en la qual també s’ha de procedir a l’aprovació dels comptes anteriors ia la renovació dels càrrecs, d’acord amb el que estableix l’article 553-15 de el Codi civil de Catalunya.