Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES, PROFESSIÓ D’ALT RISC

by | juny 3, 2016 | Blog

Amb la modificació de el codi penal i la nova redacció de l’delicte d’insolvència punible una important part de l’empresariat de la petita i mitjana empresa passa a incórrer en responsabilitat penal per pràctiques i usos que fins al dia d’avui han estat habituals i fomentades i consentides per les entitats financeres. Cura a l’aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, límit 30 de juny, ja que pot vostè estar convertint-se en un delinqüent penalment perseguible.

La nova redacció de el codi penal ha modificat el tipus delictiu de la insolvència punible traslladant una gran part dels supòsits previstos a la Llei Concursal per a la qualificació de l’concurs com a culpable Codi Penal.

Poc ressò s’ha donat a aquest esdeveniment en els mitjans de comunicació per l’especial importància que el mateix té, més encara si contemplem que des de les institucions públiques s’està promovent la “emprenedoria” i l’auto creació d’l’ocupació, és a dir, la creació d’empresaris.

Com a conseqüència de la desinformació imperant a això, els empresaris, els petits i mitjans empresaris són desconeixedors de l’especial transcendència de l’aprovació, per part seva, dels comptes anuals, el proper 30 de juny i el seu posterior publicitat en el Registre Mercantil .

I aquesta especial transcendència deriva que el que en el passat i no tan passat eren usos i pràctiques habituals en la gestió de les PIMES amb l’aprovació dels comptes de l’exercici 2015 podrà convertir-se en un delicte tipificat en el Codi Penal i castigat amb la pena de 2 a 4 anys de presó en el cas que la societat incorri en insolvència.

Ja des de molts anys enrere, en el món de la petita i mitjana empresa ha estat pràctica habitual, consentida i fomentada pel món financer la utilització d’una certa cosmètica en l’elaboració dels comptes anuals de les PIMES, per tal d’ajustar el mostrat a uns determinats cànons imprescindibles perquè l’empresa pugui desenvolupar la seva activitat.

Aquesta pràctica, si és possible, s’ha aguditzat en l’última dècada com a conseqüència de la monumental crisi que s’està vivint.

Ja en l’any 2003, els grans possibles creditors, món financer, van aconseguir incorporar a l’ordenament jurídic instruments de càstig per a aquells empresaris que no poguessin complir les seves obligacions, qüestió que per si mateixa res d’il·lícit té, a l’incorporar com a causa de responsabilitat concursal algunes pràctiques habituals en les empreses, per ells consentides i fomentades, pràctiques que els han reportat suculents beneficis.

Amb la reforma de la tipificació de el codi penal s’ha donat una volta de rosca més a la qüestió convertint aquests usos i pràctiques en il·lícits penals en els casos d’insolvència. Així amb l’aprovació de les noves comptes anul·lis podrà estar incorrent en una responsabilitat penal aquell empresari que hagi activat unes bases imposables negatives, no hagi amortitzat l’immobilitzat en l’exercici, no hagi dotat un impagament o hagi actualitzat el valor d’algun dels seus actius , entre moltes altres pràctiques, si l’empresa que gestiona es veu en l’obligació d’incórrer en la insolvència.

Així les coses, molts empresaris es troben, sense saber-ho, davant la cruïlla de si eliminar dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2015 tots les mesures cosmètiques que en ells es troben incorporades, possiblement des de fa molts anys o mantenir-les en les mateixes.

En el primer dels casos, és previsible que davant la nova situació patrimonial, financera i de resultats que mostrin els comptes anuals de l’exercici 2015 les entitats financeres retirin el crèdit a l’empresa i les companyies de caució deixen de prestar cobertura a les seves operacions amb el que l’entrada en situació concursal és més que previsible. I tenint en compte la transparència amb què s’ha obrat a l’ajustar els comptes anuals, podem assegurar gairebé amb total certesa que el concurs serà qualificat com a culpable amb les consegüents conseqüències patrimonials i d’inhabilitació per a l’empresari.

En el segon dels casos no es traslladarà a les entitats financeres i les companyies de caució cap diferència en els nostres històrics, però s’estarà incorrent en un il·lícit penal en el mateix moment en què l’empresa entri en insolvència.