Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19

by | març 18, 2020 | General

Davant les extraordinàries circumstàncies que estem vivint, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de mesures d’urgència per protegir l’economia de país mitjançant les ajudes socials i ajudes a empreses, treballadors i autònoms amb l’objectiu de frenar la caiguda de la producció i de l’ ocupació i garantir la posterior recuperació de l’economia, la societat i el teixit productiu de país.

S’ha anunciat la mobilització de fins a 200.000 milions d’euros per poder pal·liar els efectes econòmics i socials d’aquesta emergència sanitària i garantir la recuperació dels sistemes de producció, de les PIMES, dels autònoms, de les famílies, de les finances i de l’ consum de país.

Mesures de protecció SOCIAL:

 • Garantia de subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables.
 • Caràcter preferent de la feina a distància: Establir el teletreball com a mesura de flexibilitat principal garantint a el mateix temps la continuïtat de l’activitat empresarial i les relacions laborals.
 • Dret d’adaptació de l’horari o reducció de la jornada laboral per fer front a noves necessitats de conciliació creades per la crisi de l’COVID-19.
 • Moratòria de deute hipotecari per a la concessió d’habitatge habitual: Concessió d’una moratòria en el pagament de les seves hipoteques per als deutors hipotecaris en situació d’especial vulnerabilitat que pateixen extraordinàries dificultats per atenir al seu pagament com a conseqüència de la crisi de l’COVID-19.
 • Els operadors de telecomunicacions, mentre duri l’estat d’alarma, han de mantenir els serveis de telecomunicacions electròniques disponibles a el públic contractats clients, de manera que no podran suspendre’ls o interrompre’ls.
 • Mesures per reforçar la protecció de l’OCUPACIÓ:

En primer lloc, per reforçar la protecció de l’ocupació la mesura principal que s’ha acordat és la Flexibilització dels ERTES (Expedients de Regulació Temporal d’Ocupacions).

Així, amb l’objectiu de facilitar els ajustos temporals de plantilla es flexibilitzarà tramitació dels ERTES, destacant les principals novetats:

 • Els ERTES causats per la crisi de l’COVID – 19 seran considerats de força major.
 • Acceleració de l’aprovació dels ERTES: Es redueix el tràmit de consultes i tramitació agilitant el cobrament de les prestacions dels treballadors.
 • La resolució de l’autoritat laboral s’ha de dictar en el termini de 5 dies des de la sol·licitud i tindrà efectes des de la data de el fet causant de la força major.
 • Els treballadors tenen dret a la prestació contributiva per desocupació rebuda pel ERTO encara que no compleixin els requisits de cotització mínims per rebre aquesta prestació.
 • Les prestacions percebudes pel ERTO no computaran a efectes de consumir els períodes màxims d’atur a efectes de cobrament posterior de la prestació per desocupació.
 • La base reguladora per determinar la quantia de la prestació que el treballador assalariat percebrà serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats.
 • La durada de la prestació s’estendrà fins a la finalització de el període de suspensió de l’contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

Les empreses queden exonerades de l’abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social, mantenint-se la condició del dit període com a efectivament cotitzat pel treballador. Si l’empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà a l’75% de l’aportació empresarial.

Mesures per reforçar la protecció als treballadors per compte propi i AUTÒNOMS:

 • Flexibilitzar l’accés a la prestació per cessament d’activitat per a aquells autònoms que vegin significativament reduïts els seus ingressos.

Requisits d’accés a la prestació extraordinària per cessament d’activitat:

 • Estar afiliats i en alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
 • En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa, acreditar una reducció de la seva facturació de, al menys, un 75%, en relació amb el semestre anterior.
 • Trobar-a l’corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit es donarà la possibilitat de regularitzar la descoberta i s’adquirirà el dret a aquesta prestació.

La quantia de la prestació que el treballador per compte propi o autònom ha de percebre de l’SEPE es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora i tindrà una durada d’un mes. En el supòsit en què l’estat d’alarma es prorrogui i tingui una durada superior a el mes, està prestació s’ampliarà fins a l’últim dia mes en què finalitzi l’estat d’alarma.

 • Compatibilitzar la Prestació per cessament d’activitat amb acollir-se a ERTES en cas que tinguin treballadors.
 • Compatibilitzar la Prestació per cessament d’activitat compatible amb l’exoneració de l’pagament de quotes a la Seguretat Social.

Mesures per reforçar la protecció a les EMPRESES:

 • Creació de mesures per a garantir la liquiditat per sostenir l’activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació de crisi mitjançant l’obertura d’una línia d’avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de l’COVID-19 i ampliació de el límit d’endeutament net de l’ICO.
 • Creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros.
 • Creació de línies d’avals addicionals de 2.000 milions d’euros per a les empreses exportadores amb mecanismes àgils i afavorint especialment a les petites i mitjanes empreses.
 • Suspensió de terminis en l’àmbit tributari
 • Facilitar la reestructuració de crèdits a explotacions agràries afectades per la sequera.
 • Accelerar la posada en marxa de diversos programes de suport a la digitalització i la R + D de les PIMES, que facilitessin la implantació de l’teletreball.
 • Reforma de la normativa sobre inversions exteriors, per impedir que empreses de països de fora de la Unió Europea puguin fer-se amb el control d’entitats espanyoles en sectors estratègics, aprofitant la caiguda conjuntural de la valor de les seves accions en aquesta situació de crisi econòmica.