Últimas Noticias

Consulta nuestra visión de las últimas noticias jurídicas, económicas y de actualidad 

 

Recomanacions sobre els Nous Tipus d’IVA

by | juny 4, 2010 | Blog

La Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010 (Llei 26/2009 de 23 de desembre) ha estat l’instrument jurídic utilitzat per l’executiu per dur a terme la pujada de dos dels tipus impositius de l’Impost sobre el valor afegit o IVA .
En concret es va acordar l’increment de l’tipus general en dos punts, de manera que passarà de l’16% actual a l’18% i també s’incrementarà, encara que en aquest cas només en un punt percentual, el tipus reduït que actualment és de el 7% i que per tant ara serà de el 8%.
Com tota modificació dels elements quantitatius d’un tribut, aquesta pujada dels tipus impositius genera una sèrie de dubtes a què ha hagut de donar resposta la Direcció General de Tributs (DGT) davant consultes que li han estat plantejades. Aquestes respostes seran a continuació resumides per procedir a un major enteniment de les mateixes.

Quan aplicar els nous tipus de l’IVA
L’article 90 de la Llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Impost sobre el Valor Afegit estableix com a regla general que el tipus aplicable serà el vigent en el moment de meritació de l’impost, per tant el de l’instant en què es realitza el fet imposable, que en l’IVA no és altre que els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzades per professionals.
Sent aquesta la regla general, no planteja grans dubtes. No obstant això hi ha casos especials en què el moment de la meritació pot generar dubtes sobre si caldrà aplicar els tipus actuals o els que entressin en vigor a partir de l’1 de juliol del 2010.

Contractes de tracte successiu
Són contractes de tracte successiu aquells en els quals la prestació de serveis és continuada en el temps però el seu pagament es produeix en un moment concret (per exemple el subministrament elèctric).
D’acord amb l’article 75 1 7è LIVA, s’equipara el moment de la meritació de l’impost amb el moment en què resulta exigible el preu de la prestació.
Així segons el criteri establert per la DGT en contestació a les consultes V602-10 i V603-10 de 26 de març, cal fixar-se per establir el tipus impositiu, en la data d’exigibilitat de l’preu, sense importar el quan es va prestar el servei.
A tall d’exemple, si amb posterioritat a l’1 de juliol de 2010 resulta exigible el pagament de l’preu per uns serveis prestats abans o el mateix dia 30 de juny, el tipus aplicable serà el incrementat, per tant o un 18% o agost 1 %.

Pagaments Anticipats
Aquí estem tractant aquells supòsits en els quals el preu (o una part) del lliurament de béns o prestació de serveis s’efectua amb anterioritat a la realització de fet imposable. D’acord amb la LIVA (article 75 2) la meritació coincideix amb el pagament de l’preu i no amb la realització de fet imposable.
Així doncs poden ser font de controvèrsia aquells supòsits en els quals el pagament anticipat es realitza abans de l’1 de juliol de 2010, però el fet imposable es porta a terme amb posterioritat a aquesta data. I sí caldrà regularitzar amb posterioritat en cas de ser aplicables els tipus incrementats.
A les consultes esmentades anteriorment es fa referència a aquest problema, i la DGT dictamina que als pagaments anticipats realitzats en el primer semestre del l’any de 2010 s’aplicaran els tipus vigents en el moment (és a dir, el 16% o el 7% segons correspongui) sense que s’hagi de procedir a cap regularització després de l’1 de juliol. Mentre els pagaments realitzats en el segon semestre de 2010 caldrà aplicar-los els tipus incrementats.
Pel que respecta a les importacions de béns, la meritació de l’impost coincideix en el temps amb la meritació dels drets d’importació regulats en la legislació duanera independentment de si les importacions estan subjectes o no als drets esmentats, excepte abandonament de règim, en aquest cas la meritació tindrà lloc quan es produeixi la renúncia.
En les adquisicions intracomunitàries no és d’aplicació la norma referent als pagaments anticipats.

Contractes amb les Administracions Públiques
Pel que fa a l’IVA meritat per propostes de lliuraments de béns o prestacions de serveis que tinguin per destinatària a una administració pública ha una particularitat ordenada per llei (article 88 LIVA) en el fet que l’IVA està inclòs en el preu de la contraprestació, encara que l’IVA que es repercuteixi a l’Ens Públic s’ha de fer constar com a partida independent.
La incertesa sorgeix aquí en aquells casos en què la proposta s’hagi presentat a l’Ens Públic durant el primer semestre del l’any, però que el fet imposable es durà a terme en el segon semestre del 2010. El dubte consisteix en si el tipus a aplicar és el vigent en el moment de realitzar la proposta (16 o 7%) o per contra el vigent en el moment d’exigir el pagament (18 o 8%)
La DGT va donar resposta a aquesta qüestió en la consulta V602-10 dictaminant que en els contractes celebrats amb les administracions públiques no executats completament abans de l’1 de juliol de 2010, l’IVA a reportar es calculi aplicant els tipus incrementats, indistintament de quan es va realitzar l’oferta o de el moment inicial de la prestació de serveis.

Ràpels anuals i modificació de la base imposable
Un altre supòsit que pot generar dubtes a l’obligat tributari sobre quin tipus impositiu d’aplicar, fa referència a aquells casos en què s’ha de realitzar una modificació de la base imposable quan les operacions es van realitzar aplicant els tipus abans del seu increment (16 i 7%)
En resposta a la consulta V2835-09, la DGT va resoldre una qüestió sobre aplicació de tipus en rectificació de factura per concessió de ràpel anual concedit amb posterioritat a l’entrada en vigor dels tipus incrementats.
Argumenta la DGT que si el tipus impositiu aplicable és el vigent en el moment de meritació de l’IVA, si es modifiquen els tipus en un any concret i els proveïdors apliquen un ràpel anual, aquest ràpel no podrà ser aliè a aquesta circumstància. Per la qual cosa la base imposable i la seva posterior rectificació s’hauran d’establir segons el tipus impositiu aplicable en cada període corresponent a l’ràpel.
Així doncs quan s’hagi de dur a terme la modificació de la base imposable, la rectificació de les quotes repercutides es farà tenint en compte els tipus aplicables en el moment de la meritació de les operacions i no el tipus vigent en el moment de realitzar la rectificació.
Així i tot la rectificació s’ha d’efectuar en el període impositiu en què el subjecte passiu rebi el document justificatiu de el dret a deduir que rectifiquen les quotes inicials, és a dir, en el període impositiu en què rebi la factura rectificativa, tal com marca el article 114.2º LIVA.