ÀREES DE PRÀCTICA 

 

 

Àrea Jurídica


 • Societari i secretaria de societats: des de constitució fins a la seva liquidació, juntes generals, responsabilitat administradors, etc.
 • Empresa familiar, govern corporatiu i pactes parasociales.
  1. Protocol i successió d'empresa familiar.
  2. Acords de socis.
  3. Estatuts Societaris.
 • Due Diligence.
 • Constitució i assessorament d'entitats sense ànim de lucre i fundacions i associacions.
 • Bancari i financer.
 • Operacions Corporatives: fusions, adquisicions, escissions, valoracions, compravenda d'empreses, processos d'internacionalització, joint ventures i UTE.
 • Capital de risc o Private equity, MBO – LBO.
 • Mercat de Valors: Sortida a Borsa, OPV, OPA, SOCINI, SICAV, MAB, Entitats Gestió Col·lectiva (Fons
 • Contractació mercantil: distribució, agència, compra vendes, intermediació, comissió, partícips.
 • Direcció i Representació de la Concursada.
 • Anàlisi i Consultoria Pre concursal.
 • Preparació i Presentació del Concurs.
 • Interpretació de Concursos Necessaris.
 • Representació de Creditors en el Concurs.
 • Incidents Concursals: (Accions de Reintegració, Reintegracions, Impugnacions de Crèdits, Accions de Recusació, Recusacions i/o Sol·licituds de Separacions).
 • Qualificacions i Responsabilitat.
 • Liquidacions i dissolucions.
 • Reestructuracions i Refinançaments.
 • Valoracions i Pericials.
 • Plans de viabilitat.
 • Compravenda Unitats Productius.
 • AC Administradors Concursals.
 • Mediadors
 • Protecció del Patrimoni.
 • Capacitats.
 • Obligacions i contractes.
 • Família.
 • Succesions.
 • Drets Reals: Propietat, usdefruit, censos, vitalicis i servituds.
 • Hipotecari.
 • Responsabilitat Civil: Accidents i Activitat Professional.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Fundacions i Entitats Sense Ànim de Lucre.
 • Protecció del Patrimoni.
 • Procediments Civils.
 • Procediments Penals
 • Procedimients Mercantils
 • Procedimients Concursals
 • Procedimients Laborals
 • Procedimients Arbitrals
 • Procedimients d'Execució Hipotecaris
 • Procediments contenciós – administratius
 • Delictes Patrimonials: Apropiació indeguda, estafa, insolvències punibles (alçament de béns, delicte concursal, etc), etc.
 • Delictes Societaris: Administració deslleial, responsabilitat administradors, etc.
 • Delictes Relatius a la Propietat Intel·lectual o Industrial.
 • Delictes contra les Administracions Públiques.
 • Delictes contra la Hisenda Pública: defraudacions fiscals, blanqueig de capitals, etc.
 • Delictes contra el Medi Ambient.
 • Delictes Urbanístics.
 • Delictes de les Noves Tecnologies.
 • Delictes contra l'Honor.
 • Responsabilitat per Negligència Professional.

En Frade Gobeo & Associats entenem que hem d'atendre els problemes dels empresaris del turisme i els comerciants, i per a això hem estudiat les seves necessitats concretes legislació aplicable, contractes amb operadors turístics, contractes de garantia, legislació sobre horaris comercials, llicències i totes les variables que puguin oferir un millor servei a la seva empresa.

 • Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística.
 • Qualificacions de sòl, drets d'ús, densitats, etc.
 • Permisos, llicències d'obra, etc.
 • Instruments de Gestió Urbanística: Unitats d'Actuació i Urbanització.
 • Constitució i Assessorament de Societats Promotores, Comunitats de Béns i Cooperatives.​
 • Contractes d'Obra, Construcció, Rehabilitació, Project Management, etc.
 • Divisió de Propietat Horitzontal: Obra Nova.
 • Control i Seguretat de la Construcció.
 • Transaccions Immobiliàries, Compravenda, Permutes, etc.
 • Consultoria i planificació d'operacions societàries i empresarials.
 • Compraventa de actius, fusions, adquisicions, escisions, valors, etc.
 • Aportacions de capital, inversions.
 • Reestructuració societaria i empresarial, etc.
 • Consultoria i Planificació de negocis jurídics de persones físiques: donacions, herències, compravendes, premis, etc.
 • Fiscalitat esportiva: Consultoria i planificació d'entitats esportives i de persones físiques esportistes (especialment clubs de futbol professional i jugadors de futbol professional).
 • Consultoria i Planificació d'operacions immobiliàries nacionals i internacionals.
 • Fiscalitat Internacional.
 • Inspeccions Tributàries
 • Negociacions amb recaptació: ajornaments i fraccionaments.
 • Substanciació de recursos i reclamacions davant l'administració.
 • Assessorament fiscal recurrent i continuat a empreses, persones físiques, entitats sense ànim de lucre i entitats públiques.
 • Consultoria i planificació d'operacions societàries i empresarials.
 • Compravenda d'actius. Permutes i bescanvis de valors, etc.
 • Fusions i adquisiones, escissions, aportacions de capital, inversions, etc.
 • Negociació i tramitació d'expedients de regulació d'ocupació (ERE), en el seu vessant suspensiu i extintiu dels contractes de treball.
 • Assistència davant la inspecció de treball i de la seguretat social.
 • Acomiadaments individuals basats en causes objectives o disciplinàries.
 • Comunicació de sancions i amonestacions
 • Due Diligence en matèria laboral i de la seguretat social.
 • Contractes d'alta direcció.
 • Redacció dels diferents tipus de contractes de treball i clàusules especials.
 • Negociació de convenis col·lectius i pactes d'empresa.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Sistemes de previsió social, plans de pensions i/o d'incentius (primes).
 • Assessorament en matèria de mobilitat funcional i geogràfica.
 • Assistència lletrada davant la jurisdicció social i organismes públics (INSS o SEPE).
 • Assessorament i consultoria a federacions, clubs, associacions i societats anònimes esportives.
 • Assessorament i consultoria a esportistes professionals i entrenadors.
 • Contractació i traspàs d'esportistes.
 • Contractes amb clubs i patrocinadors.
 • Explotació de drets d'imatge, drets de retransmissió i patrocini.
 • Representació de futbolistes professionals i entrenadors de futbol.
 • Reclamacions de professionals.
 • Insolvències: anàlisis preconcursals, concurs de creditors, plans de viabilitat, liquidacions ordenades, etc.
 • Drets d'autor.
 • Dret de defensa de la competència.
 • Competència deslleial.
 • Marques, dissenys, patents i models d'utilitat.
 • Drets d'imatge.
 • Dret de la publicitat.
 • Esponsorització i patrocini.
 • Contractes d'edició, producció i distribució audiovisual.
 • Procediments administratius i contenciós-administratius: instàncies, recursos, llicències i responsabilitat de l'administració pública.
 • Sectors regulats: banca, lísings, mercat de valors, sol·licitud de llicències i autoritzacions de permisos.
 • Subvencions i ajudes.
 • ProceSsos de privatizació.
 • Dret ambiental.
 • Contratació pública.
 • Projectes normatius.
 • Emissió d'informes i dictàmens.
 • Fundacions del sector públic
 • Patrimonis públics
 • Esport i cultura
 • Protecció de dades.
 • Legalitat a la Web.
 • Comerç electrònico.
 • Marques i noms del domini.
 • Defensa i recuperació de noms de domini.
 • Contratació informàtica.
 • Delictes informàtics.
 • Telecomunicacions.
 • Drets del consumidor

Consultoria Empresarial


 • Negocis i Inversions
 • Financera
 • Fiscal i Comptable
 • Operacions
 • Organitzacions i Revitalizació
 • Creixement
 • Planificació Financera
 • Reorganització Empresarial
 • Control de Gestió
 • Control Costos per a la Presa de decisions
 • Organitzatius i de Qualitat: Certificacions Vàries
 • Avaluació i Control
 • Remuneració
 • Pla d'Empresa: Viabilitat i/o Liquidació Ordenada
 • Avaluació de Projectes i Càlcul de Ràtios Financers
 • Interpretació de Projectes i Càlcul de Ràtios Financers
 • Protocol d'Empresa Familiar
 • Estratègia de Màrqueting

Direcció d'Empreses


 • Administració Financera
 • Comptabilitat: Fiscal, Consolidada i Analítica
 • Control de Costos i Gestió
 • Gestió de Personal
 • ​Control de Qualitat
 • Consolidació d'Operacions
 • Planificació Logística
 • Gestió de Personal
 • Compres
 • Vendes
 • Marketing

Inversió  Financiació


 • Estudis d'Inversió
 • Accés a Capitals d'Inversió
 • Internacionalització i Capital Desenvolupament
 • Successió d'Empreses Familiars
 • Estudis de Financiació
 • Accés a Capitals de Finançament
 • Crèdits Hipotecaris i Pignoratius
 • Mercat de Valors i MAB: Sortida als Mercats, Ampliació i Finançament

Valoracions i Pericials


 • Valoracions de Immobles i Terrenys.
 • Valoracions d'Accions i Participacions en Empreses.
 • Valoracions de Negocis.
 • Valoracions de Fons Comerç: Clientela, Marques, Patents i altres intangibles.
 • Valoracions d'Altres Actius: Maquinària, Mobles i etc.
 • Peritos Judiciales:
  • Daños y perjuicios y Lucro cesante.
  • Daños Físicos y Morales.
  • Cálculos de Ratios Financieros.
 • Peritos de Defectos de la Construcción y Perjuicios Urbanísticos.
 • Peritos para Expropiaciones.
 • Peritos de Productos Bancarios e Hipotecarios: Preferentes, SWAPS, COLLARES, CLIPS, Hipotecas en Divisas, Cláusulas Suelo, Hipotecas Inversas.
 • Due Diligence.
 • Contingencias y Pasivos Ocultos.

Ajuts i subvencions


38 anys d'experiència sectorial ens avalen


 • Alimentació
 • Hotels, Turisme i Oci
 • Immobiliari
 • Distribució, Retail i Logística
 • Noves Tecnologies i Comunicació
 • Esportiu (Futbol professional)
 • Mercat de Valors i Fons d'Inversió
 • Medi Ambient i Energies Renovables
 • Banca i Institucions Financeres
 • Empresa Familiar
 • Salut i Medicina
 • Tèxtil
 • Assegurances
 • Fundacions i Entitats sense Ànim de Lucre

Expliqui'ns el seu cas

Exposi el seu problema, atenem la seva sol·licitud avui mateix i li donarem resposta