POLÍTICA DE PRIVACITAT

FRADE GOBEO & ASSOCIATS, S.L.P. (d'ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament « FGA ”, « nosaltres «, « nostre » o “ ens ”), és un despatx d'advocats, especialitzat en matèria de dret processal bancari.

La present Política de Privacitat del nostre lloc web  https://fradegobeo.com  (en adelante, el “ sitio web ”), regula la protecció de les dades personals, tant dels nostres visitants, com de qualssevol altres interessats que ens proporcionen informació a través d'aquest, la informació de la qual és tractada per FGA, com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant i conjuntament, “ vostè ” o el “ usuari ” i de manera plural, “ vostès ” o els “ usuaris ”). En aquest sentit, FGA es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb (i) el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, així com (ii) la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem sobre el tractament de les seves dades personals durant la seva relació laboral amb FGA i després de la finalització d'aquesta.

En aquest sentit, FGA informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Malgrat això, uns certs serveis prestats o que puguin prestar-se en un futur en el lloc web poden contenir condicions d'ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalguin sobre aquesta Política de Privacitat.

A col·lació amb l'anterior, instem a tots els usuaris a llegir amb deteniment aquesta Política de Privacitat a fi d'informar-se sobre les normes i pràctiques que hem elaborat per a protegir les dades personals i per a conèixer millor les nostres relacions amb tercers que poguessin tenir accés a tals dades.

En qualsevol cas, l'usuari és l'únic responsable de la veracitat de la informació que proporcioni en el lloc web i si en un futur FGA desitgés utilitzar-la per a fins diferents dels referits, l'informarem d'aquests nous fins i sol·licitarem el seu consentiment, si calgués.

En utilitzar el nostre lloc web, vostè admet que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, nostra​ Política de Cookies  y el nostre Avís Legal .

1.- Qui és el responsable del tractament?

Dades de contacte del responsable del tractament : FRADE GOBEO & ASSOCIATS, S.L.P., amb CIF B-66337560, domicili en carrer Muntaner, 261, 2n 2a, CP 08021 de Barcelona (Espanya) i correu electrònic de contacte privacidad@fradegobeo.com

 2.- Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Els usuaris poden sol·licitar els següents drets:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a FGA si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: FGA deixarà de tractar les dades personals, amb l'excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l'usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, FGA li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si vostè hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol cas, en el moment en què l'usuari exerceixi els seus drets de supressió, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s'integrin en el seu perfil seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l'usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries perquè FGA pugui prestar els serveis del lloc web, FGA es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l'usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a cap reclamació per part d'aquest.

Per a exercitar els seus drets, els usuaris hauran d'enviar una comunicació per escrit al domicili social de FGA o a l'adreça de correu electrònic indicada en l'apartat 1 d'aquesta Política de Privacitat, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document d'identificatiu equivalent.

3.-Com pot presentar una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Vostè pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits en el punt anterior dirigint-se a la 
página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos .

Reclamació davant l'Autoritat de Control : Si vostè considera que FGA està manejant les seves dades personals de manera inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions a FGA o a l'Autoritat de Control corresponent. A Espanya ha de dirigir-se davant la
   Agencia Española de Protección de Datos .

4.-En quins casos recaptem dades personals sobre vostè i de quin tipus són?

​Sobre la base de la present Política de Privacitat, es considera « dada personal ”: qualsevol informació que ho identifiqui a vostè o pugui utilitzar-se per a identificar-ho, com per exemple el seu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

Si vostè decideix proporcionar-nos les seves dades personals, FGA podrà disposar de les dades que figuren en cadascun dels formularis que vostè empleni o els que ens proporcioni en els diferents comptes de correu electrònic que FGA posa a la seva disposició per a posar-se en contacte amb nosaltres.

Aquestes dades són tractades quan vostè interactui amb *FGA i els nostres representants; quan participi o sol·liciti que se'l consideri per a participar en activitats relacionades amb *FGA, com a prestacions de serveis; quan vostè interactua amb el lloc web en sol·licitar-li que proporcioni dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i Política de Cookies; en inscriure's en el nostre lloc web o utilitzar unes certes funcionalitats sense inscriure's, com participar en els nostres serveis interactius.
 
a) Dades personals que l'usuari facilita voluntàriament:

 • Nom i Cognoms.
 • Telèfon.
 • Qualsevol informació dispensada mitjançant email o formularis en línia.

b) Dades personals que el nostre lloc web obté del seu ordinador o dispositiu electrònic:

    Cookies, només per  https://fradegobeo.com

Si desitja més informació sobre l'ús de cookies per part de FGA, consulti la nostra Política de Cookies.

5.-Com usem les dades personals d'usuaris?

FGA comunica als usuaris als quals aplicació, que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificats en el Registre d'Activitats de Tractament titularitat de FGA, sent emprats amb el propòsit de:

 • Respondre a les consultes o sol·licituds d'informació que puguin realitzar els usuaris;
 • Prestar els nostres serveis d'acord amb l'Avís Legal;
 • En el cas que l'usuari hagi marcat la corresponent casella a tals efectes, mantenir-lo informat a través de l'enviament de notificacions/newsletters per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web.
 • Utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

6.-Per què tractem les seves dades de caràcter personal?

FGA pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) fins comercials legítims de FGA; (B) segons sigui necessari per al compliment d'un contracte del qual vostè sigui part. (C) quan hagi donat el seu consentiment; (C) quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries de FGA i

 

(A) FINS COMERCIALS LEGÍTIMS DE FGA ACTIVITATS DE TRACTAMENT
– Promoció i avaluació dels serveis de FGA.

– Resposta a sol·licituds d'informació tècnica i operativa de la Lloc web, així com relacionades amb els serveis oferts per FGA.

 

– Identificar-li i contactar-li com a usuari web o client.

– Remissió de comunicacions comercials electròniques, sobre serveis o productes similars als sol·licitats/contractats.

(B) GESTIONAR I COMPLIR AMB UN CONTRACTE
Per a gestionar la nostra relació a través del nostre Lloc web en virtut de qualssevol documents acceptats / subscrits per l'usuari.
(C) CONSENTIMENT
Prestat pel propi usuari per a la captació i tractament de les seves dades personals (p. ex. per a la remissió de newsletters).
Transparència de la normativa d'aplicació en vigor, si escau.
(D) COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS LEGALS I REGULADORES
Qualssevol que els siguin aplicable i en vigor a cada moment.

7.- Qui podrà accedir a les seves dades de caràcter personal?

Depenent dels fins per als quals es recapta la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat de FGA o els seus representants actuant en nom de FGA, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d'aplicació;
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de les dades personals, sota les instruccions de FGA). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de les lleis de protecció de dades aplicables i sota la subscripció d'un contracte d'encarregat del tractament.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

8.-On es tracten les seves dades personals?

Uns certs proveïdors i proveïdors de serveis com a servidors de correu electrònic, poden tenir personal o sistemes situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Per tant, pot ser que FGA dugui a terme transferències internacionals de dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que tals transferències es realitzessin, FGA ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables. Independentment al lloc on es recapti o es tractin les seves dades personals, FGA vela i garanteix que els proveïdors de servei mantinguin les mesures de seguretat administratives, tècniques i físiques apropiades per a protegir la informació sobre vostè.

9.-Com protegim les seves dades personals?

FGA ha mesurades de seguretat per a evitar la pèrdua, ús o accés accidental no autoritzat de la seva informació personal o la seva modificació o divulgació inadequada. Així mateix, limitarem l'accés a la seva informació personal als qui necessitin processar aquesta informació per motius comercials, els qui només tracten la seva informació personal seguint les nostres instruccions i estaran subjectes al deure de confidencialitat.

Hem implantat procediments per a fer front a qualsevol possible violació de la seguretat de la informació i li notificarem a vostè i a qualsevol organisme regulador pertinent qualsevol presumpta violació, segons sigui procedent, d'acord amb les nostres obligacions legals.

Si té un nom d'usuari i una contrasenya per a qualsevol de les característiques dels nostres Jocs, té la responsabilitat de mantenir la seva contrasenya en secret. No ha de revelar la seva contrasenya a ningú. A més, ha de prendre precaucions raonables en usar un dispositiu electrònic que no sigui el seu o en un entorn públic.

Els tercers només processaran les seves dades personals segons les nostres instruccions i quan hagin acordat tractar la informació de manera confidencial i mantenir-la segura.

10.-Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

FGA processa les seves dades personals durant el període necessari per a complir amb els fins establerts en aquesta Política de Privacitat, així com per a conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents.

El criteri que seguim per a això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquesta fi.
 • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-ho en qualsevol moment.
 • Períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingui present que en alguns casos FGA està obligada a conservar unes certes dades sobre vostè.

11.-Confidencialitat

Els professionals que treballen en FGA i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a FGA, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

12.-Categoria especial de dades personals

No recaptarem ni processarem qualssevol dades personals especialment sensibles o inclosos en la categoria especial de dades personals dels usuaris, tret que els mateixos ens els hagin proporcionat explícitament. Les categories especials de dades personals fan referència a informació relacionada amb raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques o altres creences de naturalesa similar, afiliació a sindicats, dades genètiques, dades biomètriques per als fins exclusius d'identificació d'una persona física, dades de salut, vida sexual o orientació sexual.

13.-Política sobre us infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqui's amb nosaltres escrivint a
privacidad@fradegobeo.com  

14.-Marketing directe

No utilitzarem les dades personals d'usuaris per a fins de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de FGA, pot, sense cap càrrec i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquests fins enviant-nos un correu electrònic a
privacidad@fradegobeo.com   o mitjançant la pulsació del “opt-out” (donar-se de baixa) en l'assumpte del correu electrònic. També pot usar el procediment de donar-se de baixa proporcionat en qualsevol missatge promocional que rebi per part de FGA.

Tingui en compte que, encara que decideixi no subscriure's o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que continuem necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d'índole no comercial, tal com solució de problemes, detecció i prevenció d'errors o en general per a complir amb l'Avís Legal del lloc web.

15.-Presa automatitzada de decisions

No utilitzarem processos automatitzats de presa de decisions, inclosa l'elaboració de perfils ( profiling ), tret que ens hagi autoritzat explícitament a fer-ho. En aquest cas, l'informaríem sobre la lògica utilitzada en la decisió, així com sobre el significat i les conseqüències previstes d'aquest processament per a vostè.

16.-Enllaços a altres llocs web

En els llocs web de FGA hi ha enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis de tals llocs web, ni som responsables de les polítiques de privacitat d'aquests. Li recomanem que tingui en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s'indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta FGA.

17.- Modificacions i integritat de la nostra Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s'estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. FGA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en el nostre lloc web, per la qual cosa li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d'aquest. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d'aplicació a cada moment.

Data de l'última actualització: febrer 2023